Intentieverklaring ondertekend

Elf partijen betrokken bij de containerbinnenvaart in de haven hebben donderdag een intentieverklaring ondertekend. Daarin verbinden ze zich om tegen begin oktober met een reeks acties te komen om de afhandeling structureel te verbeteren.

 

Met de intentieverklaring bevestigen de verschillende partijen de noodzaak om de afhandeling en de doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven te optimaliseren, de haven voor de binnenvaart bereikbaar te houden en de groei van de haven op een duurzame wijze te willen opvangen.

Het document werd ondertekend door het Havenbedrijf, de terminaloperators DP World, MPET en PSA Antwerp, de containerbarge operatoren verenigd in ICBO, de Vlaamse overheid, waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg, de private havenkoepel Voka-Alfaport, de Scheepvaartvereniging (ASV), de expediteursvereniging VEA en de verladersorganisatie O.T.M.

Bedoeling van de intentieverklaring is dat ze elk hun specifieke verzuchtingen en noden in kaart brengen en onderzoeken hoe ze een bijdrage kunnen leveren. Het Havenbedrijf moet dat proces in goede banen leiden. In september worden een aantal workshops georganiseerd. Tegen begin oktober willen ze met een reeks acties komen die de afhandeling van de binnenvaart structureel kunnen verbeteren.

Bargeoperatoren

Ben Maelissa, directeur van de Danser Group, die namens ICBO het document ondertekende, zegt eerst intern binnen de organisatie te willen overleggen. “We hebben in het verleden al een aantal voorstellen geformuleerd en zullen er daaruit een paar moeten selecteren die we kunnen verzilveren en die we zullen inbrengen in het verdere overleg”, zegt hij zonder in detail te willen treden.

VEA

“Onze belangrijkste verzuchting heeft betrekking op de informatiedoorstroming, onder meer met betrekking tot de gegevens over het hinterlandtransport. Door welke modus worden de goederen opgepikt? Wat is de timing, enzovoort. We moeten de info beter delen. We onderzoeken of we via het Centraal Boeking Platform (CBP) informatie kunnen capteren. Andere partijen kunnen hier ook baat bij hebben. We moeten kijken wat technisch en operationeel mogelijk is”, zegt Olivier Schoenmaeckers, directeur van VEA.

Voorts willen de expediteurs van hun kant de modal shift promoten. “Daarvoor is het belangrijk dat structureel alles vlot verloopt”, zegt hij.

Alfaport

Ook voor de havenkoepel Voka-Alfaport zijn een betere communicatie en het delen van informatie belangrijke werkpunten. “Ik ben er nog steeds over verbaasd dat er in dit proces nog zo veel mogelijk is. Dit is nog een groot werkpunt in de keten en een beetje vergelijkbaar met wat we in de nautische keten gezien hebben”, zegt Stephan Vanfraechem, directeur van Voka-Alfaport.

“Deze intentieverklaring komt tegemoet aan de onvrede die er heerste in de sector over de wachttijden. Positief is de oproep om de zaken structureel aan te pakken en niet meer naar elkaar te wijzen. Alle partijen zijn van goede wil. De situatie is acuut en we moeten er allemaal samen uitkomen. Never waste a good crisis”, besluit Vanfraechem.

Verladers

Lennart Heip, voorzitter van de verladersorganisatie O.T.M. zegt het initiatief concreet mee te ondersteunen. “Voor elke verlader individueel is dit lastig, maar als organisatie kunnen we dit kenbaar maken bij de leden en hen aansporen om mee te denken. We kunnen hen onder meer wijzen op de 24/5 opening van de terminals, die nog beter benut kan worden. We kunnen hen ook aanzetten tot een betere spreiding van hun aanleveringen en om efficiënter gebruik te maken van de binnenvaart door bundeling van volumes”, zegt Heip.

De O.T.M.-voorzitter heeft het bovendien moeilijk met de congestietoeslag die sommige binnenvaartoperatoren heffen. “Wij zijn geen gesprekspartner van de bargeoperatoren. Het is unfair dat ze een congestietoeslag aan ons doorrekenen. Ze moeten daarmee naar hun gesprekspartners stappen”, benadrukt Heip. Voorlopig komt er echter nog geen officiële reactie van O.T.M.. “We hebben nog geen reacties ontvangen van onze leden. Als die er komen, zullen we officieel reageren”, zo besluit Heip.

Terminaloperatoren

Bij de terminaloperatoren had Rob Harrison, CEO van DP World Antwerp, recent al een aantal initiatieven aangekondigd die de congestie op de terminal moeten helpen verminderen. Zo wordt met de vakbonden overlegd over extra aanwervingen van havenarbeiders. Met de rederijen worden afspraken gemaakt over alternatieve drop-off- en pick-uppunten voor containers. De terminaloperator beloofde eerder ook al werk te maken van betere communicatie. ‘Last but not least’ is er de nachtopening van de terminals, die voor een betere spreiding van de volumes kan zorgen.

Actieplan Antwerpse havengemeenschap

De Antwerpse havengemeenschap heeft een actieplan klaar waarmee het de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven efficiënter wil laten verlopen. De afhandeling stond de jongste maanden op sommige maritieme terminals flink onder druk. De snel groeiende volumes en de steeds grotere zeeschepen die de haven aanlopen in combinatie met arbeidstekorten zorgen voor piekbelasting op de terminals, met hoge wachttijden voor de containerbinnenvaart als gevolg.

Aangezien de binnenvaart voor de hele havengemeenschap een belangrijke plaats inneemt in de duurzame afhandeling van goederen van en naar het achterland, werd de voorbije maanden hard gewerkt aan een gezamenlijk actieplan om op korte termijn structurele verbeteringen aan te brengen. Dat plan kreeg begin deze week de steun van de betrokken maritieme terminals, barge operatoren, rederijen, verladers, expediteurs, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Waterweg, Alfaport-Voka en het Havenbedrijf.

5 actiepunten

Concreet zal er ingezet worden op volgende actiepunten:

Doorgedreven digitalisering – de in de keten beschikbare informatie stroomt onvoldoende door naar alle schakels in de keten. Daarom wordt er werk gemaakt van een havenbreed data-uitwisselingsplatform dat alle betrokken partijen rechtstreeks toegang geeft tot de real-time informatie die zij nodig hebben. NxtPort zal hier trekkende partij zijn.

Nauwere samenwerking rondom planning – er bestaat reeds een planningstool die het efficiënt laden en lossen van containers organiseert in de haven, nl. het Barge Traffic System of BTS. Via deze tool kan een binnenschipper zijn komst naar een terminal aankondigen, een tijdslot aanvragen of andere informatie aan de terminaloperator doorgeven. Een update van het systeem moet het gebruik van BTS verder stimuleren. In combinatie met BTS zet de havengemeenschap ook in op een centrale lichterplanning, waarbij één centrale cel een planning opstelt voor alle containerterminals in de haven.

Bundeling van volumes – containerbinnenvaartvolumes worden vandaag de dag te vaak in kleine hoeveelheden aangeboden op de maritieme terminals. Dat zorgt voor een suboptimale inzet van resources bij deze terminals. Vergelijk het met tien leveranciers die één pakje aanbieden, of één leverancier die tien pakjes aanbiedt. De havengemeenschap heeft een duidelijke voorkeur voor het tweede scenario. Om dat te bereiken zal er gewerkt worden aan de bundeling van volumes, in en buiten de haven. Op deze manier zullen de binnenschepen in de toekomst grotere volumes aanleveren aan de maritieme terminals.

Voldoende havenarbeiders – CEPA, de werkgeverskoepel die de aanwerving van havenarbeiders voor haar rekening neemt, startte reeds in de zomer met de aanwerving van extra arbeiders en chauffeurs. Er volgen nu ook extra opleidingen zodat havenarbeiders sneller kunnen ingeschakeld worden in de afhandeling van de containerbinnenvaart.

Daarnaast wordt er werk gemaakt van de aanleg van dedicated ligplaatsen voor de binnenvaart.

De komende weken zal er per actiepunt hard gewerkt worden aan de verdere projectinitiatie. Eind januari volgt opnieuw een topoverleg met de betrokken CEO’s o.l.v. het Havenbedrijf.

Wat ging er vooraf aan het actieplan?

Op 6 juli van dit jaar organiseerde het Havenbedrijf een Ronde tafel Containerbinnenvaart met alle partners uit de keten om de problematiek van de vertragingen voor de containerbinnenvaart te bespreken. Er werd een intentieverklaring ondertekend door DPW, MPET, PSA, ICBO, ASV, Alfaport-Voka, MOW, de Vlaamse Waterweg, VEA, OTM en het Havenbedrijf om de afhandeling van de containerbinnenvaart structureel te verbeteren. Aan de hand van gerichte workshops in september werden de uitdagingen en noden in kaart gebracht die het proces van afhandeling structureel en incrementeel kunnen verbeteren. In oktober werden bepaalde topics en actiepunten dieper in detail besproken met de betrokken partijen. Op 6 november werd het actieplan gevalideerd met de betrokken CEO’s en werden de nodige engagementen genomen.